Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ akceptuję ]

Pracownia Różnic Indywidualnych Facebook

Dla trenerów
i coachów

Poznaj swojego klienta

Psychodiagnostyka jest pomocna podczas pracy nad rozwojem osobistym. Pozwala prognozować zachowanie klienta i określić jego predyspozycje psychologiczne oraz słabe i mocne strony. Dostarcza wiedzy, którą ciężko uzyskać na podstawie samej rozmowy, a która pozwoli na lepsze poznanie klienta i obranie indywidualnej ścieżki rozwoju.

Jakiej wiedzy możemy Ci dostarczyć?

Wybierz obszar, który Cię interesuje, aby uzyskać więcej informacji.

 • Osobowość

  Osobowość

  Osobowość to zespół cech, które warunkują spójność zachowań – są niczym nadrzędny system regulacyjny. Dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy, wyróżniają nas spośród innych ludzi. Znając te cechy możemy przewidywać jak jednostka zachowa się w danej sytuacji, ponieważ decydują one o specyficznym przystosowaniu do wymagań środowiska, głównie społecznego.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jakim stopniu osoba badana jest przystosowana, stabilna emocjonalnie, odporna na stres
  • w jakim stopniu osoba badana jest zaangażowana w kontakty interpersonalne, a także jaki jest jej poziom energii (ekstrawersja vs. introwersja)
  • w jakim stopniu osoba badana jest otwarta na nowe doświadczenia, ciekawa świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, czy ma bogatą wyobraźnię, czy jest otwarta na wartości i nowe idee
  • w jakim stopniu osoba badana jest ugodowa, altruistyczna, ustępliwa, a w jakim potrafi walczyć o swoje interesy, jest krytyczna i sceptyczna
  • w jakim stopniu osoba badana zdolna jest do samokontroli, organizowania i wykonywania działań, stawiania celów, czy jest skrupulatna, ambitna, rzetelna, pracowita, rozważna

  Znaczenie w pracy: odporność na stres, stabilność emocjonalna; predyspozycje zawodowe (praca samodzielna vs. praca z ludźmi; stanowiska menadżerskie vs. praca na rzecz innych; praca kreatywna/intelektualna vs. praca schematyczna; praca silnie stresująca vs. spokojna); sumienność (wola osiągnięć; praca wymagająca szczegółowości vs. wymagająca orientacji na problem); introwertyzm vs. ekstrawertyzm

 • Temperament

  Temperament

  Temperament to zespół względnie stałych, podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, związanych z formalnymi aspektami zachowania. Z uwagi na względną stałość cech temperamentu, nie musi być on badany wielokrotnie. Samowiedza w tym zakresie pozwala m.in. wybierać korzystne warunki do pracy i dobierać aktywności, które nie powodują negatywnych konsekwencji psychologicznych.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jakim stopniu osoba badana jest skłonna podejmować aktywności (zawodowe, społeczne, etc.) i jakie ma to dla niej konsekwencje psychologiczne
  • jaki poziom stymulacji (bodźców płynących z otoczenia – takich jak np. hałas) jest optymalny dla osoby badanej, a tym samym w jakich warunkach będzie najbardziej efektywna
  • jaki tryb pracy jest preferowany przez osobę badaną (niepowodujący dyskomfortu psychicznego przy zachowanej efektywności) – monotonia vs. zmieniające się zadania

  Znaczenie w pracy: preferencje dotyczące zmienności zadań, umiejętności wykonywania jednego zadania przez dłuższy czas czy „przestawienia się” na zupełnie inny typ zadania przy zachowaniu efektywności; preferencje dotyczące warunków pracy; skłonność do poszukiwania nowych aktywności; szybkość wykonywania zadań; tendencje do przestymulowania – spadku efektywności przy ciągłej pracy

 • Kompetencje społeczne

  Kompetencje społeczne

  Kompetencje społeczne to umiejętności nabywane w toku treningu społecznego, odpowiadające za efektywne radzenie sobie w różnego typu sytuacjach społecznych. Każda interakcja społeczna potencjalnie wpływa na rozwój kompetencji społecznych, co oznacza, że nabywamy je przez całe życie. Znajomość własnego profilu kompetencji społecznych, pozwala na stopniowe uzupełnianie niedoborów danego typu kompetencji i stanowi punkt wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • jaki jest ogólny poziom kompetencji społecznych osoby badanej oraz poziom poszczególnych typów kompetencji społecznych
  • jak dobrze osoba badana radzi sobie z egzekwowaniem praw, delegowaniem innych do wykonania zadań, negocjacjami, osiąganiem celów społecznych
  • w jakim stopniu osoba badana radzi sobie z wystąpieniami publicznymi
  • jaki jest poziom umiejętności harmonijnego współpracowania z innymi
  • który z typów kompetencji społecznych jest dominujący (kierownicze, społecznikowskie, towarzyskie, itd.)

  Znaczenie w pracy: umiejętność współpracy z innymi; radzenie sobie na stanowiskach front-office’owych; zdolności kierownicze; kompetencje towarzyskie; określanie potrzeb szkoleniowych; predyspozycje do pracy wymagającej kontaktów z ludźmi; mocne i słabe strony w funkcjonowaniu społecznym

 • Inteligencja

  Inteligencja

  Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji. Wyróżnia się dwa jej rodzaje: inteligencję płynną i inteligencję skrystalizowaną. Pierwszy rodzaj odnosi się do ogólnej zdolności umysłowej i oznacza radzenie sobie ze wszystkimi rodzajami informacji. Obejmuje zdolność do rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych idei, szybkiego uczenia się. Inteligencja skrystalizowana w większym stopniu związana jest z wiedzą i doświadczeniem, ponieważ jest to zdolność do radzenia sobie w określonego rodzaju sytuacjach.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • jaki jest poziom inteligencji płynnej – a więc jaki jest wrodzony potencjał intelektualny osoby badanej
  • jaki jest poziom inteligencji skrystalizowanej osoby badanej – a więc w jakim stopniu wykorzystała ona inteligencję płynną do rozwinięcia zdolności szczegółowych
  • które ze zdolności są dominujące (np. abstrakcyjno-logiczne, werbalne)

  Znaczenie w pracy: poziom potencjału intelektualnego; poziom zdolności szczegółowych; szybkość przyswajania informacji danego typu; preferencje intelektualne; prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji; prognozowanie funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych

 • Inteligencja emocjonalna

  Inteligencja emocjonalna

  Inteligencja emocjonalna to zbiór zdolności poznawczych, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów (nie tylko emocjonalnych). Pozwala na akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu. Odpowiada ponadto za zdolność do empatii, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi. Inteligencja emocjonalna ułatwia także sprawowanie kontroli nad własnymi emocjami i rozumienie oraz uświadamianie sobie własnych emocji.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jakim stopniu osoba badana posiada zdolność do przetwarzania informacji o charakterze emocjonalnym
  • jak dobrze osoba badana radzi sobie z odczytywaniem emocji innych,
  • w jakim stopniu osoba badana potrafi kontrolować swoje emocje
  • jak dobrze osoba badana rozumie i akceptuje swoje emocje,
  • jaki jest poziom zdolności osoby badanej do wzbudzania w sobie pozytywnych emocji i wyciszania negatywnych

  Znaczenie w pracy: umiejętność panowania nad swoimi emocjami; umiejętność wzbudzania w sobie emocji zwiększających efektywność; rozpoznawanie emocji innych (np. „wyczucie” klienta); rozpoznawanie swoich emocji i tego, co je wywołało; praca z ludźmi

 • Kreatywność

  Kreatywność

  Kreatywność jest obecnie zdolnością wysoko cenioną i pożądaną przez pracodawców. Odnosi się ona do umiejętności częstego generowania oryginalnych i wartościowych wytworów (myśli, idei, rzeczy, rozwiązań). Nie chodzi tutaj oczywiście o dzieła artystyczne, a o twórcze i praktyczne rozwiązania codziennych problemów.

  Wyniki testu pozwalają prognozować sukcesy w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania.

  Znaczenie w pracy: predyspozycje do pracy kreatywnej

 • Stres - radzenie sobie

  Stres - radzenie sobie

  Stres to szczególny rodzaj relacji między człowiekiem a otoczeniem. Pojawia się kiedy oceniamy daną sytuację jako trudną lub przekraczającą nasze możliwości i zagrażającą naszemu dobrostanowi. Wstępna ewaluacja pozwala na podjęcie działania mającego na celu zmniejszenie odczuwanego stresu – jest to tak zwane radzenie sobie ze stresem. Ludzie jednak różnią się między sobą sposobami, w jaki rozładowują napięcie. Jedni koncentrują się na zadaniu, inni na emocjach, a jeszcze inni na unikaniu problemu.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jakim stopniu osoba badana w sytuacji stresowej posiada tendencję do podejmowania działań zmierzających do rozwiązania problemu
  • w jakim stopniu osoba badana w sytuacji stresowej posiada tendencję do koncentracji na swoich emocjach, odczuwania napięcia, myślenia życzeniowego
  • w jakim stopniu osoba badana w sytuacji stresowej posiada tendencję do unikania myślenia, przeżywania i doświadczania sytuacji, zarówno poprzez angażowanie się w sytuacje zastępcze, jak i poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi

  Znaczenie w pracy: określenie stylu radzenia sobie ze stresem; kwalifikacja na określone stanowiska

 • Motywacja osiągnięć

  Motywacja osiągnięć

  Motywacja osiągnięć to nasza gotowość do podjęcia działań ukierunkowanych na zdobycie i realizację zamierzonego celu. Do jej komponentów zalicza się m.in: preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jakim stopniu osoba badana jest gotowa do zmiany, w jaki sposób radzi sobie z sytuacjami i zadaniami nowego rodzaju; przewiduje efekty swojego działania, a w tym niepowodzenia; wybiera wymagania i ryzyko przy realizacji zadań; czy jest samodzielna w działaniu; w jakim stopniu przewiduje wyniki działań w kategorii sukcesu; czy ma tendencję do wywierania wpływu na innych – co składa się na jej pewność siebie
  • w jakim stopniu osoba badana dąży do poszerzania wiedzy; jaka jest jej postawa w odniesieniu do przyszłości; w jakim stopniu wkłada wysiłek w realizację zadań w obliczu lęku przed niepowodzeniem; czy stara się odgrywać ważną rolę w środowisku społeczny, a także zajmować wiodące pozycje w hierarchii; w jakim stopniu posiada potrzebę uczuć związanych z sukcesem w postaci dumy osiągnięć; w jakim stopniu jest gotowa do wysiłku; czy ma tendencję do rywalizacji, będącej źródłem motywacji; czy posiada tendencję do intensywnego zaangażowania, wysokiej koncentracji, poświęcania się zawodowym zadaniom, eliminacji rozproszeń – co składa się na jej ambicję
  • w jaki sposób osoba badana wyjaśnia skutki działań (przyczyny wewnętrzne vs. zewnętrzne); w jakim stopniu jest wytrwała i korzysta z własnych sił w pracy; w jaki sposób realizuje i organizuje zadania – co składa się na jej samokontrolę

  Znaczenie w pracy: motywacja osiągnieć z uwzględnieniem różnych jej komponentów (m.in. ukierunkowanie na cel, wiara w sukces, nastawienie na rywalizację, zapał do nauki, wytrwałość, samokontrola); efektywność i gotowość do podejmowania zadań; podejmowanie samodzielnych decyzji; kierowanie innymi; planowanie, przewidywanie i organizowanie czasu; zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Poczucie umiejscowienia kontroli

  Poczucie umiejscowienia kontroli

  Poczucie umiejscowienia kontroli to subiektywnie odczuwane sprawstwo nad przydarzającymi się człowiekowi sytuacjami. Wyróżnia się wewnętrzne oraz zewnętrze poczucie umiejscowienia kontroli. Pierwsze z nich dotyczy osób, które wierzą, że ich życie zależy tylko od nich samych i mogą kontrolować każdą sytuację. Drugie natomiast odnosi się do osób, które są przekonane, iż to, co się im przytrafia jest zależne od czynników zewnętrznych: losu, Boga, fatum, itp. Rodzaj poczucia umiejscowienia kontroli związany jest między innymi z odnoszeniem sukcesów, zdrowiem, wytrwałością, wysiłkiem wkładanym w zadania.

  Badanie udzieli informacji (między innymi):

  • w jaki sposób osoba badana wyjaśnia skutki podejmowanych działań (czynniki  zewnętrzne vs. czynniki wewnętrzne)
  • od czego uzależnia sukcesy i porażki

  Znaczenie w pracy: stopień wiązania efektów działań i przebiegu kariery z czynnikami zewnętrznymi/wewnętrznymi; samodzielność i niezależność; nakładanie obowiązków na pracownika; alokacja pracowników na bardziej odpowiedzialne stanowiska

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, które obszary mogą być istotne z punktu widzenia pracy z klientem. Ceny uzależnione są od wybranego pakietu testów.

Proces badania

 • Dobór testów
 • Badanie
 • Dostarczenie raportu

Korzyści wynikające z badań psychologicznych

 • Rzetelna wiedza na temat klienta potwierdzona przez specjalistę (korzystamy z testów i kwestionariuszy dostępnych tylko dla psychologów)
 • Znajomość mocnych i słabych stron, jego ograniczeń, ale i potencjału klienta
 • Możliwość obrania indywidualnej ścieżki rozwoju

Miejsce badania

Chcąc dopasować się do Państwa potrzeb, rekomendujemy przeprowadzenie badania w miejscu pracy z klientem. Dojeżdżamy do trenerów i coachów na terenie Warszawy i okolic bez dodatkowych opłat. Ze względu na współpracę z Fundacją Firma Dla Każdego, istnieje możliwość umówienia się na spotkanie informacyjne oraz badania na warszawskiej starówce.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia indywidualnych warunków współpracy.